Glossaire

een licentie hebben in...

être licencié(e) en...

een uitwisselingsprogramma

un programme d'échange

een speciale licentie

une licence spéciale

een aanvullende opleiding

une formation complémentaire

een ingangsexamen

un examen d'entrée

een bedrijfsstage

un stage en entreprise

een case study

une étude de cas

een manama

un master complémentaire

gescheiden

divorcé(e)

vrijgezel

célibataire

weduwnaar/weduwe

veuf/veuve

samenwonend

cohabitant

gehuwd

marié(e)

studies middelbaar onderwijs

des études secondaires

studies hoger onderwijs

des études supérieures

universitaire studies

des études universitaires

een rijbewijs

un permis de conduire

een diploma

un diplôme

een stage

un stage

een groepswerk

un travail de groupe / un travail collectif / un travail en équipe

een eindwerk

un travail de fin d'études / un mémoire de licence

een moedertaal

une langue maternelle

een vreemde taal

une langue étrangère

een jeugdbeweging

un mouvement de jeunesse

een master hebben in...

avoir un master en...